Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 2 - Visited: 460894
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Chính sách
Chính sách

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022

 • Đóng góp ý kiến bổ sung Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

  Nội dung: Điều 38.  Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp xã chi tiết đến từng thửa đất
  Điều 179. Đất tín ngưỡng là đất thiêng, rừng thiêng, suối thiêng, hòn đá thiêng, đỉnh núi thiêng
  Mục 2. Giá đất. Điều 131
  Điều 23, Điều 25
  Luật Đất đai 2013 (sửa đổi)

   
  Nhận giấy mời số 548/GM-HĐDT15 từ Thường trực Hội đồng Dân tộc ngày 11 tháng 08 năm 2022 gửi tới Viện Nghiên cứu sinh thái, chính sách xã hội (Viện SPERI), trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự thảo Luật (sửa đổi) cũng như những phát hiện của Viện chúng tôi trong quá trình giao đất, giao rừng, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chúng tôi xin có một số ý kiến tham luận như sau:
  Trước hết, chúng tôi cơ bản nhất trí với Dự thảo Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Việc ban hành Luật là sự cần thiết khách quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Đất đai năm 2013 cũng như thể chế hóa chủ trương, quan điểm mới của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương lần thứ năm...
  Ban Soạn thảo Luật đã dày công tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi nhiều điều luật nhằm đáp ứng được mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án luật đặt ra.
  Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số vấn đề cần phải được tiếp tục xem xét, nghiên cứu làm rõ, đó là:

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1. Đề nghị tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh, tiếp cận của Dự án Luật

  2. Đề nghị xem xét lại cơ quan Nhà nước đại diện chủ sở hữu về đất đai để đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013

  3. Dự thảo sửa đổi Luật chưa khắc phục được mâu thuẫn của Luật Đất đai 2013 về sở hữu toàn dân về đất đai và s hữu “Tư nhân” của từng thửa đất khi Nhà nước giao cho người sử dụng đất dưới hình thức “giá trị quyền sử dụng đất”.

  4. Dự thảo Luật chưa khắc phục được sự bất cập trong thực tiễn khi cấp xã, phường không phải là cấp quy hoạch được quy định trong Luật Đất đai số 45/QH 13/ 2013.

  5. Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp còn quá mờ nhạt trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai.

  6. Trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số chưa có những điều chỉnh mới để giải quyết nhiều vấn đề ny sinh hiện nay về đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  7. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chưa thể hiện được bản chất và nguyên tắc hệ thống của Mục 2. GIÁ ĐẤT trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

  8. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn chưa đồng bộ với Luật Lâm nghiệp năm 2017 về một số vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

  Tải về để xem chi tiết!