Liên hệ: hepaspirit@gmail.com hoặc cendispirit@gmail.com     *     Online: 1 - Visited: 435227
Cendi - Worship Nature
'Hồn nhiên, lãng mạn, bản lĩnh, bao dung và khát khao tự do là vốn trời cho. Nếu ta giá trị được món quá ban tặng đó của Ông Trời như phụng dưỡng mẹ cha ta, ta sẽ có được tự do của chính ta. Doanh nhân Cộng đồng luôn âm thầm thờ phụng món quà tự do của ông Trời ban tặng đó ở các cánh rừng già tưởng là giản đơn mà sâu lắng đến ngỡ ngàng' Trần thị Lành 2015!
Xuất bản
Xuất bản

Tin nổi bật

news Tham vấn Chuyên gia Luật Đất đai 2013 (sửa đổi) tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội. 18.08.2022
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Quản lý, sử dụng đất nưong rẫy vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp”.
news KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “Tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư” trong giao đất, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng.
news Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai
news Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV
news Sinh kế Sinh thái Bền vững và Chủ quyền Lương thực
news TỌA ĐÀM ''Hệ Sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng. Bảo tồn Nông nghiệp Sinh thái - Phát triển chiến lược giàu hóa dược liệu dưới tán rừng. 28.10.2021. Kon PLong
news Xây dựng mô hình phát triển NNST (Rừng-rẫy-ruộng) gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng của địa phương và xã hội hóa giai đoạn 2021-2025
news Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
news Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu

Video

Tại sao canh tác sinh thái

  • Hiện nay tại Việt Nam, ngƣời nông dân chỉ chiếm 25% trong toàn bộ lực lƣợng lao động (giảm từ mức 60% trong năm 2000) và đảm nhiệm trọng trách sản xuất ra lƣơng thực thực phẩm cho toàn xã hội. Cùng với đó, với sức ép không ngừng gia tăng về dân số và đô thị hóa, ngƣời nông dân đang phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nữa là sản xuất ra lƣơng thực để phục vụ dân số toàn cầu. Ƣớc tính, cần ít nhất mỗi nông dân cần 0,5 ha đất trồng để cung cấp khẩu phần ăn đủ và đa dạng cho dân số thế giới. Tuy nhiên, trong vòng 40 năm qua, diện tích đất trồng cho một nông dân đã giảm xuống chỉ còn 0,27 ha và có nguy cơ tiếp tục giảm do mức độ suy thoái và mất đất đang diễn ra trầm trọng (Pimental và cộng sự 1995).

    Mặc cho xu thế phát triển này, canh tác sinh thái đang là một giải pháp thay thế khả thi và toàn diện để giải quyết vấn đề nghèo về vật chất và văn hóa vốn gắn liền với ngƣời nông dân. Với canh tác sinh thái, nông dân nòng cốt đang là những hình mẫu thể hiện tiềm năng toàn diện và vai trò quan trọng nhƣ những ngƣời gác cổng không chỉ bảo đảm an ninh lƣợng thực, mà còn bảo vệ hệ sinh thái, duy trì văn hóa và đời sống tâm linh tín ngƣỡng trong xã hội. Theo đó, ngƣời nông dân thực hành canh tác sinh thái có những đặc điểm sau: 1) Hiểu đƣợc năm đặc tính1 cốt lõi của hệ sinh thái; 2) Có năm quyền2 cơ bản đối với tài nguyên thiên nhiên; 3) Tham gia mạng lƣới nông dân nòng cốt; 4) Có sức khỏe tốt; 5) Mong muốn đƣợc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với mọi ngƣời; 6) Có kiến thức và bí quyết về thu hái sản phẩm; 7) Có kiến thức và bí quyết về sản xuất sản phẩm; 8) Có kiến thức và bí quyết về chế biến sản phẩm; 9) Có kiến thức và bí quyết về cất giữ hạt giống; 10) Có kiến thức và bí quyết về cất giữ và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; 11) Có kiến thức và bí quyết về tiếp cận thị trƣờng và thuyết trình những giá trị và nguyên tắc ẩn phía sau sản phẩm; 12) Có khả năng tƣ duy hệ thống và theo cấp hệ thống; 13) Có tinh thần cộng đồng, sẵn sàng cống hiến vì sự thanh thản và chủ quyền sinh kế của cộng đồng thôn bản; 14) Phụng dƣỡng thiên nhiên; 15) Hiểu đƣợc văn hóa truyền thống và các chuẩn mực theo luật tục.

    Download for details